سـامان پـنـدار (حســابداران رسـمی)

موسـسـه حسـابرسـی و خدمات مـدیریـت

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار دارای رتبه الف

عضـو جـامعه حسـابداران رسـمی ایران در رتبه الف

Saman Pendar (Certified Public Accountants)

MemberOfIACPA

Saman Pendar Is Authorized To Carryout Of The
Listed Companies In The Security & Exchange
Organization Of Iran

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار(حســابداران رسـمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)، از موسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار دارای رتبه الف بوده و همچنین رتبۀ موسسه در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در گروه الف است که اطلاعات تکمیلی آن (حســابداران رسـمی)در سایت جامعه به آدرس www.iacpa.ir در دسترس می باشد.


image

خدمات مشاوره ای مالی و مالیاتی
صورتهای مالی تلفیقی
وقیمت تمام شده

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی جهت شرکتهای ایرانی و بین المللی

image

حسابرسی مالی
و بازرس قانونی شرکتها

انجام حسابرسی مالی و وظایف بازرس قانونی
درکلیه شرکتها

image

حسابرسی عملیاتی
حسابرسی داخلی

ارزیابی عملکرد و ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود عملیات در چهارچوب اثربخشی،کارایی وحرفه اقتصادی وانجام حسابرسی داخلی شرکتها بصورت قراردادی وبرون سپاری

image

تهیه صورتهای مالی
بر مبنای IFRS

برنامه ریزی وتدوین راهکارلازم
واستقرار سیستم بهینه جهت رعایت استانداردهای حسابداری بین المللی و تهیه صــورتهای مالی بر مبنای IFRS

با ما بیشتر آشنا شوید


 

در پی انتشار اسامی حسابداران رسمی شاغل توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و الزام قانونی در زمینه ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی اشخاص حقوقی،موسسه حسابرسی و خدمات مديريت سامان پندار (حسابداران رسمی) توسط سه نفر از حسابداران رسمی شاغل تشکیل یافته است.

معرفی شرکاء

با تیم و شرکاء سامان پندار بیشتر آشنا شوید

محمد علی جلالی

نائب رئیس هیات مدیره

غلامرضا شجری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

احمد ظفر پرنده

رئیس هیات مدیره
Brand logo Brand logo Brand logo Brand logo